OFERTA: Pracowniczy Plan Kapitałowy

Zaproszenie do składania ofert

dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

Stowarzyszenie” Nasze Dzieci” w Piotrkowicach zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:

1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.

2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.

3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.

4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.

5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.

6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.

7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK (np. opiekun dedykowany dla pracodawcy, udokumentowane działania informacyjne oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród pracowników, przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK, itp.)

8. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Zamawiający informuje, że na dzień 30 listopada 2020 r. zatrudnia 17 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Grupa

Data urodzenia

Liczba pracowników

I

1949-1968

4

II

1969-1973

3

III

1974-1978

1

IV

1979-1983

5

V

1984-1989

2

VI

1990-1996

2

 

 

Oferty należy składać:

w formie elektronicznej (plik PDF.) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnej pocztą tradycyjną na adres:

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” Piotrkowice 41, 28-330 Wodzisław w tytule wiadomości lub na kopercie proszę podać oznaczenie: „OFERTA-PPK”.

Termin składania ofert upływa 22.12.2020 r. o godzinie 15:00 UWAGA!

Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach przystąpi do negocjowania warunków z wybranym oferentem lub wybranymi oferentami, celem podpisania umowy.

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Piotrkowicach nie jest zobowiązana do przystąpienia do negocjacji, jak również podpisania umowy z żadnym z podmiotów, który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Szkoły, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.

Ewelina Zięba

Dyrektor szkoły