REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIOTRKOWICACH

im. Partyzantów Ziemi Jędrzejowskiej

w Piotrkowicach

opracowała: Izabela Filip

 

I. ZADANIA BIBLIOTEKI

1. Biblioteka szkolna jest ogólnoszkolnym centrum informacji służącym:
 zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i rozwijaniu zainteresowań uczniów;
 wspieraniu nauczycieli w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
 doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;
 popularyzowaniu szeroko pojętej wiedzy.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
3. Zadaniem biblioteki jest:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
b) obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i prowadzenie działalności informacyjnej;
c) zaspokajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczychi informacyjnych;
d) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
e) wspieranie nauczycieli w realizacji dopuszczonych do użytku w szkole programów nauczania;
f) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
g) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
h) kształtowanie ich kultury czytelniczej i potrzeb kulturalnych;
i) organizacja wystaw okolicznościowych.

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1. CZAS PRACY BIBLIOTEKI

Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy na dany rok szkolny zatwierdza Dyrektor szkoły.

2. NADZÓR

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
b) zatrudnia nauczycieli bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi;
c) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela bibliotekarza;
d) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

3. PRACOWNICY BIBLIOTEKI

a) bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, posiadający odpowiednie kwalifikacje bibliotekarskie i pedagogiczne;
b) ogólne zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki;
c) szczegółowe zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy są ujęte w planie pracy biblioteki.

4. LOKAL BIBLIOTEKI

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia. W bibliotece możliwy jest wolny dostęp do półek.

5. ZBIORY

Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:
- wydawnictwa informacyjne;
- podręczniki szkolne;
- lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego;
- literaturę piękną polską i obcą;
- literaturę popularnonaukową i naukową;
- wydawnictwa albumowe;
- dokumenty audiowizualne;
- dokumenty elektroniczne;
- edukacyjne programy komputerowe;
- inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania;
- prasę.
Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

6. FINANSOWANIE WYDATKÓW

Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

III. ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni i w czytelni, oraz przekazywanie kompletów podręczników do pracowni przedmiotowych;
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory;
c) udzielanie czytelnikom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb;
d) edukacja czytelnicza i medialna uczniów;
e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych i kół zainteresowań oraz z innymi bibliotekami w zakresie realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, jak również w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
f) udostępnianie zbiorów zgodnie z zapisami regulaminu.

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami;
c) selekcja zbiorów;
d) prowadzenie ewidencji zbiorów;
e) opracowywanie rzeczowe i technicznie zbiorów oraz ich konserwacja;
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;
h) planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych;
i) składanie do Dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;

IV. SPÓŁPRACA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Z NAUCZYCIELAMI, RODZICAMI I INNYMI BIBLIOTEKAMI

1) współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami:

a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
b) uzgadnianie z nauczycielami zakupów nowości, gromadzenie zbiorów według ich potrzeb;
c) propagowanie nowości czytelniczych wśród nauczycieli;
d) uczestniczenie w organizacji imprez szkolnych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły;
e) wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów, olimpiad itp.;
f) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów.

2) współpraca biblioteki z rodzicami:

a) informowanie o działaniach prowadzonych w bibliotece;
b) przekazywanie informacji o strukturze zbiorów;
c) udostępnianie rodzicom potrzebnej literatury;
d) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
e) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.

3) Zasady współpracy z innymi bibliotekami:

a) wymiana wiedzy i doświadczeń;
b) popularyzacja oferty czytelniczo-edukacyjnej innych bibliotek na terenie szkoły;
c) udział w projektach czytelniczych innych bibliotek;

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1) Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły oraz rodzice;
2) Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;
3) Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w bibliotece;
4) Jednocześnie można wypożyczyć pięć książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu lub go skrócić;
5) Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;
6) Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;
7) Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza;
8) W bibliotece należy zachować ciszę;
9) W bibliotece nie wolno spożywać posiłków, używać telefonów komórkowych oraz urządzeń naruszających ciszę;
10) Czytelnik korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy;
11) Uczeń, który nie stosuje się do regulaminu biblioteki i bieżących poleceń bibliotekarza może zostać ukarany:
a) wpisaniem stosownej uwagi do dziennika lekcyjnego;
b) wyproszeniem z biblioteki (nie dotyczy planowych zajęć edukacyjnych i opiekuńczych).

Do opracowania wykorzystano:
Statut Szkoły,
Regulamin zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach