Historia szkoły w Piotrkowicach

Prezentacja multimedialnaPierwsze wzmianki o szkole

Pierwsze wzmianki o szkole w Piotrkowicach pochodzą z początku XVI wieku. Była to wiejska szkoła parafialna, do której uczęszczało zaledwie kilku uczniów. W tej formie przetrwała ona do XVIII wieku. W okresie zaborów w rządowych szkołach elementarnych nauczano po rosyjsku. W Piotrkowicach istniała wtedy tajna szkoła z polskim językiem nauczania.  Niestety, szkoła została wykryta, a nauczyciel ukarany grzywną pieniężną.                                                                                    

Na początku XX wieku gmina Wodzisław posiadała tylko jedną szkołę początkową, tzw. „naczalnoje   ucziliszcze”, jednak nikt z Piotrkowic do niej nie chodził ze względu na daleką drogę, błoto i brak ciepłej odzieży i butów. Dwunastu chłopców z Piotrkowic podjęło tajną naukę w pobliskich Nawarzycach. Piotrkowiczanie coraz bardziej odczuwali brak własnej szkoły. Kiedy jeden z ich synów- Jan Gąsior, ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie, przyszło do niego kilku gospodarzy  z sołtysem Pawłem Wilkiem na czele i zaproponowali mu , żeby pozostał w domu rodziców i uczył ich dzieci. Absolwent zgodził się na to i uczył 20 dzieci na trzy zmiany przez 4 miesiące. Kiedy rosyjski inspektor dowiedział się o tym, nauczyciel musiał wyjechać, nie chcąc narażać się na prześladowanie za tajne nauczanie. Pozostawione dzieci musiały szukać innych nauczycieli. Część dzieci chodziła na naukę do miejscowego organisty, a część do Nawarzyc.

Szkoła Ludowa

Sołtys Paweł  Wilk i kilku światlejszych gospodarzy zwróciło się z prośbą do Rady Szkolnej w Wodzisławiu o otwarcie szkoły w Piotrkowicach. Rada Szkolna przychylnie ustosunkowała się do ich prośby i wreszcie w 1915 roku otwarto Szkołę Ludową w Piotrkowicach. Pierwszą nauczycielką była Janina Majewska z Jędrzejowa. Do szkoły zgłosiło się 120 uczniów, salę szkolną wynajęto u Józefa Łobody, a mieszkanie dla nauczycielki u Jana Gaworka.

 Po dwóch latach do rodzinnej wsi powrócił Jan Gąsior-Orecki.  Został on nauczycielem i kierownikiem szkoły. Funkcje te pełnił przez 23 lata. W szkole pracowała również jego żona Florentyna.

W 1932 roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły, od tej pory obejmowała ona klasy    I-VI . Do Piotrkowic przybył nawy nauczyciel Franciszek Kałka. Do szkoły uczęszczało ponad 200 uczniów. Odbywały się tu również kursy dla dorosłych, działał teatr, biblioteka i czytelnia. Absolwenci szkoły podejmowali naukę w szkołach zawodowych, średnich i wyższych. Młodzież, która opuściła swoją rodzinną wieś, aby nie zrywać z nią łączności, założyła w 1938 r. Koło Piotrkowiczan. Wybuch II wojny światowej przerwał pracę Koła. Kontynuacją jego działalności jest zorganizowane w 1995 r. Stowarzyszenie Miłośników Piotrkowic, które corocznie w czerwcu organizuje swoje spotkania w szkole.

Okres okupacji niemieckiej

W czasie II wojny światowej niemieckie władze zakazały nauczania historii, historii literatury oraz geografii Polski. Aby zapobiec nauczaniu zakazanych przedmiotów, okupant postanowił skonfiskować wszystkie podręczniki. W 1940 r. w ich miejsce wprowadzono jako obowiązkową lekturę nudny miesięcznik „Ster”. Na terenie Piotrkowic działały komplety tajnego nauczania z zakresu szkoły podstawowej i średniej. Uczniom umożliwiano korzystanie z polskich przedwojennych książek. Klasę V i VI od 1942 do 1944 r. uczył Władysław Wilk. Został on aresztowany przez żandarmerię niemiecką28 lutego 1944 r. i po kilku dniach rozstrzelany na cmentarzu w Jędrzejowie. Po jego śmierci nauczanie kontynuował Antoni Niedospał. Do nauczycieli i innych osób uczących potajemnie w kompletach należeli również: Stefan Łoboda, Helena Świsulska, Józef Żołna, Bogumił Czerwiński, Halina Juszczyk, Wacław Juszczyk, Zofia Niemiec.

Trudne lata powojenne

Rok 1945 na wolnej ziemi jędrzejowskiej rozpoczął nowy rozdział w historii szkoły w Piotrkowicach. Po wyzwoleniu w styczniu 1945 r. była ona szkołą pięcioklasową z trzema nauczycielami, a do klas wyższych VI i VII uczniowie uczęszczali w Wodzisławiu. Zajęcia lekcyjne odbywały się w dworku byłych dziedziców Linowskich - był to budynek rozległy z dużymi salami, zbudowany z białego kamienia. W części dworku, w trzech salach lekcyjnych, odbywały się zajęcia na dwie zmiany: klasy III, IV i V rano, a klasy I i II po południu. Pozostała część budynku została przeznaczona na mieszkania dla nauczycieli. Mieszkali tam kierownik szkoły Franciszek Kałka z rodziną i nauczycielka Helena Świsulska z mężem i córką. Oprócz nich w szkole uczyła Franciszka Garncarczyk.

Ponad 100-letni dworek wymagał dużych nakładów finansowych na remonty i ogrzewanie. Zmusiło to Urząd Gminy w Wodzisławiu do szukania innego budynku na szkołę. W 1949 r. zakupiono budynek byłego kierownika szkoły Jana Oreckiego i tam zaczęła się nauka. Szkoła w Piotrkowicach powiększyła się o kl. VI, przybyła nowa nauczycielka Regina Mróz.

W roku 1950 został podniesiony stopień organizacyjny i szkoła w Piotrkowicach stała się szkołą VII-klasową z pięcioma nauczycielami. Byli to: Franciszek Kałka – kierownik szkoły, Stanisława Bartosik,, Aleksandra Hirsz, Regina Mróz, Zbigniew Urban. Ze względu na dużą liczbę dzieci nauka odbywała się na dwie zmiany, dodatkowo wynajęto sale lekcyjne w prywatnych domach gospodarzy: Szwai i Toporskiego, a później Stefana Żołny i Stanisława Pękalskiego.

W roku 1955  Franciszek Kałka przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął Marian Klęk. Nauczycielkami były: Krystyna Laprus i Wanda Wójcik. W szkolnictwie obowiązywał 36-godzinny tydzień pracy oraz opieka nad organizacjami uczniowskimi. Nie było specjalizacji – nauczyciel przeważnie uczył wszystkich przedmiotów w klasie; braki kadry nauczycielskiej spowodowane były niskimi płacami.     

W latach 1955 – 1961 młoda kadra nauczycielska często zmieniała się. W 1961 r. podjęli pracę nauczycielską Alicja Górska i Marian Urban. W 1962 r. odszedł po 40-letniej pracy pedagogicznej, a 30-letniej w Piotrkowicach   Franciszek Kałka.

 

 

Budowa nowej szkoły

W roku 1963 stanowisko kierownika szkoły w Piotrkowicach objął Władysław Zasada z Podlesia, były kierownik szkoły w Brzezinkach. Do grona nauczycielskiego przybyła Wanda Środa, która osiadła tu na stałe.

Szkoła nadal mieściła się w kilku budynkach, sale były małe, a uczęszczało do niej ponad 150 uczniów. Najważniejszym problemem dla społeczności Piotrkowic była budowa nowej szkoły – wygodnej, wyposażonej w sprzęt i nowoczesne pomoce naukowe.    

Sprawę tę omawiano na Zjeździe Byłych Wychowanków Szkoły w Piotrkowicach w 1961 r.  pod przewodnictwem Romana Kalety. Uczestnicy  zjazdu wybrali Komitet Budowy Szkoły w Piotrkowicach, dali swoje „cegiełki” na ten cel, co razem z dochodem z zabawy było znaczącą sumą w owych czasach.

W 1963 r. odnowiony skład Komitetu Budowy Szkoły podjął energiczne starania o wprowadzenie do planu inwestycyjnego budowy szkoły w Piotrkowicach. Budowę popierało wielu wpływowych rodaków z Piotrkowic.

Na ogólnym zebraniu mieszkańców wsi zobowiązano się do wykonania w ramach czynu społecznego niefachowych prac, takich jak: dostarczenie piasku na całą budowę, dowożenie wody, wykonanie wykopów pod fundamenty, gaszenie wapna, rozładowanie materiałów budowlanych z samochodów itp. Oprócz tego mieszkańcy obwodu szkolnego obiecali wpłacać przez 5 lat 100% swoich zobowiązań. Piotr i Maria Osińscy przekazali plac pod budowę szkoły w centrum wsi. Prace budowlane ruszyły na przełomie 1964 i 1965 r. i postępowały w szybkim tempie, tak że jesienią 1966 r. został zamknięty stan surowy budynku. Oszczędności pozwoliły dodatkowo wybudować budynek gospodarczy oraz dwa mieszkania dla nauczycieli. Przy porządkowaniu terenu wokół nowej szkoły pracowali uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dużą pomocą w zagospodarowaniu otoczenia służył Państwowy Ośrodek Maszynowy w Brzeziu koło Wodzisławia.

Szkoła została wyposażona w potrzebny sprzęt i pomoce naukowe. Urządzono klasy-pracownie nauczania początkowego, biologiczną, fizyczno-chemiczną i techniczną.

W dniu 28 sierpnia 1966 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Pomnik Tysiąclecia im. Partyzantów Ziemi Jędrzejowskiej w Piotrkowicach. Pomysłodawcą nazwy był zasłużony nauczyciel, były partyzant - Józef Żołna pochodzący z Piotrkowic.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację ufundował tablicę pamiątkową z nazwiskami partyzantów z Piotrkowic, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców. Tablicę umieszczono na ścianie w holu na parterze.

W 1966 r. została wprowadzona ośmioletnia szkoła podstawowa. W Piotrkowicach przybył jeden etat nauczycielski, który objęła Sabina Mitręga. Prowadzona przez nią drużyna harcerska była chlubą szkoły. Oprócz harcerstwa działały takie organizacje jak ZHP, PCK, SKO, LOP, Spółdzielnia Uczniowska. Miały one na swym koncie wiele osiągnięć.

 

W bibliotece szkolnej zgromadzono księgozbiór liczący 3324 pozycje.

Nowa szkoła w Piotrkowicach stała się wzorcową placówką oświatową, odbywały się tu szkolenia metodyczne, konferencje dyrektorów szkół i wizytacje kuratoryjne i ministerialne.

Placówka wypełniała swoje zadania służebne w stosunku do społeczności lokalnej, organizując kursy dokształcające w zakresie szkoły podstawowej dla dorosłych, kursy rolnicze, wykłady naukowe, spotkania towarzyskie z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, zabawy sylwestrowe i wiele innych. Zakupiony odbiornik telewizyjny (drugi w Piotrkowicach) służył nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom, którzy zbierali się wieczorami w szkole.

Szkoła otrzymuje sztandar

W 1974 r.  dotychczasowy dyrektor Władysław Zasada przeprowadził się do Michałowa, a jego funkcję objęła Teresa Zapert. Posiadała ona dar jednoczenia mieszkańców do wspólnych działań dla dobra szkoły i uczącej się młodzieży. Obok szkoły powstało przedszkole dla dzieci w wieku 3-6  lat. Organizatorką i dyrektorką przedszkola została pani Irena Lech. W czasie kadencji dyrektor Zapert wszyscy nauczyciele zdobyli wyższe wykształcenie zawodowe lub magisterskie. Podwyższenie kwalifikacji dydaktycznych wpłynęło dodatnio na poziom nauczania młodzieży, która zajmowała czołowe miejsca na konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Największy sukces osiągnął wychowanek p. Wandy Środy, a syn p. dyr. Zapert, który znalazł się w czołówce laureatów wojewódzkiej olimpiady matematycznej.  

Szkoła była czysta, zadbana, bezpieczna, wizytacje szkoły wypadały dobrze, miała dobrą opinię w Kuratorium. Wyjątkowo dobrze układała się współpraca z Komitetem Rodzicielskim. Na uroczystości szkolne, przygotowane ciekawie i profesjonalnie, przychodzili nawet ci mieszkańcy Piotrkowic, którzy nie mieli w szkole dzieci ani wnuków. Duża w tym zasługa pana Sochackiego, organisty uczącego w szkole wychowania muzycznego, który prowadził zespół instrumentalny i chór.

W czasie dyrektorskiej kadencji mgr Teresy Zapert zostały przygotowane dwie ważne uroczystości – otwarcie Izby Pamięci Narodowej, gdzie zgromadzono pamiątki po partyzantach ziemi jędrzejowskiej -11 maja 1975 r. oraz ufundowanie szkole sztandaru – 3 czerwca 1979 r.

Działalność szkoły w latach 80-tych i 90-tych

Ostatnim dyrektorem pochodzącym z Piotrkowic był Marian Urban, który objął tę funkcję w roku 1980 po wyjeździe  T. Zapert do Kielc. Nie był to łatwy okres w jego życiu, ponieważ łączył kierowanie szkołą i coraz liczniejszym gronem pedagogicznym z pracą w gospodarstwie rolnym. W roku 1988 liczba nauczycieli wzrosła do 11, a liczba uczniów w szkole wahała się w granicach 95 – 110. Do klas IV-VI uczęszczały również dzieci z Nawarzyc. Chór prowadzony przez pana Sochackiego zdobywał liczne nagrody, w tym I miejsce w eliminacjach rejonowych i III miejsce w wojewódzkich na przeglądzie Harcerskich Spotkań z Kulturą.

Uczennica Mirosława Szafrańska prowadzona przez nauczyciela wychowania fizycznego  mgr Wojciecha Kędrę zajęła III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w lekkoatletycznym wieloboju wytrzymałościowym.

W roku 1988 dyrektor Urban przeszedł na emeryturę, a jego obowiązki przejął dotychczasowy nauczyciel historii Jerzy Kostyła. Grono pedagogiczne i pracownicy tworzyli zgrany zespół, uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki dydaktyczno-wychowawcze, jednak liczba uczniów spadła poniżej stu, co odbiło się niekorzystnie na sytuacji finansowej szkoły i spowodowało utworzenie klas łączonych I-II, V-VI, VII-VIII. W roku 1990/1991 do szkół powróciła nauka religii. Pierwszym katechetą był ks. Franciszek Stawiarski. W 1993 r. został uchwalony Statut Szkoły. Ze względów oszczędnościowych zlikwidowano koła i zajęcia pozalekcyjne. W 1994 r. do obwodu szkoły w Piotrkowicach włączono wieś Nawarzyce; filia w Nawarzycach prowadziła kl. I-III i oddział przedszkolny (23-25 uczniów). Bardzo dobrze układała się współpraca z Komitetem Rodzicielskim. Jego przewodniczącym był przez 8 lat Stanisław Leszczyński-człowiek operatywny, umiejący pozyskać i zorganizować rodziców do pracy na rzecz szkoły. Z ich pomocą udało się wybudować magazyn, pomieszczenie socjalne dla palaczy c.o. oraz wyremontować instalację elektryczną. Najbardziej aktywni w pomocy szkole byli: Sylwester Pękalski, Piotr Plutecki, Adam Zapała, Marek Majewski, Stanisław Leszczyński i Edward Kaleta.

     Zakład opiekuńczy – POM w Brzeziu wspierał szkołę w prowadzeniu remontów, zakupie pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, instrumentów muzycznych. Rozbudowano rozbieralnie i szatnię do zajęć wychowania fizycznego, wybudowano pomieszczenie dla sklepiku szkolnego, wykonano kwietniki i regały. W końcu 1990 roku dyrektorowi udało się wykorzystać znaczne środki finansowe z budżetu gminy  na zakup nowych mebli, pomocy i sprzętu. W tym samym roku został sprywatyzowany POM w Brzeziu - szkoła straciła wypróbowanego i niezawodnego przyjaciela i sponsora. W latach 1993-1996 odnowiono tereny zielone wokół szkoły. Usunięto stare zagrażające bezpieczeństwu topole i wierzby, a na to miejsce posadzono ponad 240 sztuk różnych gatunków krzewów i drzew ozdobnych. Dokonano kompleksowego malowania pomieszczeń szkoły, wymieniono stolarkę drzwiową, urządzono nowy pokój nauczycielski oraz sekretariat. Zorganizowano pierwszą w gminie pracownię  komputerową. W 1996 r. prowadzenie szkół podstawowych stało się obowiązkiem gminy, a co za tym idzie szkoła w Piotrkowicach stała się szkołą samorządową. W tym samym roku do liceum w Wodzisławiu przeniósł się długoletni nauczyciel w.f. Wojciech Kędra, którego podopieczni zdobywali czołowe miejsca w zawodach sportowych, szczególnie tenisa stołowego na szczeblu rejonu i województwa. Uczniowie brali udział w wielu konkursach. Najwyższym osiągnięciem było zdobycie przez ucznia Piotra Staszowskiego prowadzonego przez p. Ewę Kędra  II miejsca  w  wojewódzkim i VII miejsca w makroregionalnym konkursie ornitologicznym. W 1999 r. weszła w życie reforma oświaty powołująca gimnazja,  w związku z czym w szkole podstawowej pozostały klasy I-VI, a co za tym idzie liczba uczniów znacznie się zmniejszyła. Wprowadzono nowe przedmioty nauczania, np. przyroda. Od nauczycieli wymagano zdobycia i podwyższania kwalifikacji zawodowych, toteż uczestniczyli w różnorodnych kursach,  studiach podyplomowych i szkoleniach.

Szkoła wkracza w  XXI wiek

W roku 2004 dyrektor Kostyła wygrał konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Wodzisławiu, a jego miejsce zajęła żona Helena Kostyła.

Pani dyrektor  starała się stwarzać pogodną i życzliwą atmosferę w pracy, wspomagała rozwój zawodowy nauczycieli poprzez kierowanie ich na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Problemem szkoły była zmniejszająca się liczba uczniów i w związku z tym konieczność nauki w oddziałach łączonych, co utrudniało pracę uczniom i nauczycielom.  Mimo to uczniowie zdobywali nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach i zawodach sportowych, na szczeblu  gminy, powiatu i województwa. Uczennica  Kinga Wożniak zakwalifikowała się do grona laureatów konkursu humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie”. Uczniowie p. Ewy Kędry zdobyli w 2008 r. IV miejsce, a w 2010 roku III miejsce w wojewódzkim konkursie „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”.

  W szkole aktywnie działała Rada Rodziców,  z jej udziałem organizowano coroczne  imprezy szkolne (andrzejki, mikołajki, zabawy choinkowe, spotkania opłatkowe, obchody  Dnia Ziemi, festyny rodzinne).

Realizowane były projekty edukacyjne podnoszące  wyniki  nauczania,  rozwijające  zainteresowania uczniów, działania dyspanseryjne, wyjazdy edukacyjne . Pozwoliło to również na wzbogacenie bazy dydaktycznej ze środków pozabudżetowych. Zrealizowane w tym czasie projekty to:

- 2008r. „Tak, dla zdrowego stylu życia” projekt  Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ukierunkowany na zaktywizowanie uczniów i ich rodziców do wdrażania w życie szeroko pojętej kultury fizycznej i kształtowania postaw prozdrowotnych.

- 2009-2011r.  „Akademia Sukcesu” projekt realizowany wspólnie z Zespołem Szkół w Wodzisławiu w ramach POKL Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” (wartość ok. 180 tys. zł)

- 2009r. „Radosna szkoła” projekt EFS związany z urządzeniem i wyposażeniem sali zabaw dla uczniów klas I-III (wartość 6 tys. zł)

- 2011-2013r.”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Wodzisław” projekt EFS w ramach POKL Poddziałanie 9.1.2 (wartość 30 tys.zł)

. W 2007r. przeprowadzona została termomodernizacja budynku (ocieplenie styropianem, wymiana wszystkich okien i drzwi wejściowych, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego) oraz modernizacja kotłowni (wymiana pieców c.o. koksowych na piece opalane eko-groszkiem). W latach 2008-2012 zmodernizowano kuchnię szkolną, wymieniono większość posadzek , pomalowano sale lekcyjne i korytarze, utworzono salę zabaw, wyremontowano sanitariaty na parterze. Modernizacji szkoły towarzyszyłozaopatrzenie jej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione ze środków budżetowych lub unijnych. Wyposażono pracownię informatyczną w nowoczesne komputery oraz rozbudowano i skonfigurowano sieć komputerową w szkole, zakupiono tablicę interaktywną, laptopy, aparat i kamerę cyfrową, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do prowadzenia różnych zajęć, regał logopedyczny, a także wiele innych pomocy dla uczniów. Z kolei pieniądze zarobione przez rodziców podczas festynów, wzbogaciły szkołę o nowy sprzęt RTV, pralkę automatyczną i kuchnię gazową, meble kuchenne, firanki i zasłony, 

Pani Helena Kostyła angażowała się w działalność na rzecz środowiska lokalnego, które pozyskiwała do współpracy. Szkoła była organizatorem wielu imprez i uroczystości środowiskowych. Na podkreślenie zasługują coroczne obchody święta patronów szkoły - Partyzantów Ziemi Jędrzejowskiej, które odbywały się z udziałem przedstawicieli środowisk kombatanckich i były przykładem kultywowania tradycji i żywą lekcją historii. 7  grudnia 2009r. podczas patriotycznej uroczystości „Pamiętamy...70 rocznica wybuchu II wojny światowej” której organizatorami był Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Koło Nr 1 w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach  oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Jędrzejowskiej w Piotrkowicach otrzymała Złotą Honorową Odznakę Korpusu „Jodła”

Dobrze układała się również współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Piotrkowic mającym siedzibę w szkole i wspierającym jej działalność edukacyjną. Corocznie w czerwcu organizowano w budynku szkoły zjazdy członków stowarzyszenia.

Szkoła pełniła funkcję centrum kulturalnego miejscowości .Odbywały się tu zebrania wiejskie,festyny, organizowano imprezy i uroczystości gminne np. dożynki, święta ludowe. W 2005r. szkoła w Piotrkowicach obchodziła jubileusz dziewięćdziesięciolecia istnienia. Z tej okazji zorganizowano cykl imprez przypominających dzieje szkoły, spotkania z byłymi dyrektorami, nauczycielami i uczniami, wystawę pamiątkowych fotografii. Osiągnięcia szkoły promowano w środowisku lokalnym i w prasie. Corocznie uczniowie prezentowali dorobek artystyczny na forum gminy, uczestnicząc w Dniach Wodzisławia

Dyrektor H. Kostyła  dnia 31 sierpnia 2012 r. w związku z reorganizacją szkoły odeszła na emeryturę.

Nasze Dzieci- nasza szkoła

W 2012 r. w gminie Wodzisław trzy szkoły liczące poniżej 70 uczniów zostały przekazane nowo powstałym stowarzyszeniom. Znalazła się wśród nich Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach. Organem prowadzącym szkołę zostało Stowarzyszenie Nasze Dzieci, którego członkami są w przeważającej części rodzice uczniów.Zarząd Stowarzyszenia stanowią panie:

Anna Stanek – prezes

Renata Ozga –sekretarz

Beata Urban- skarbnik

Dyrektorką szkoły została pani Ewelina Zięba, a funkcję wicedyrektora objęła pani Katarzyna Kaleta. W szkole uczy się obecnie 47 uczniów, a do przedszkola uczęszcza 13 dzieci. Szkoła zatrudnia 9 nauczycieli, katechetkę i wychowawczynię oddziału przedszkolnego w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym pięciu nauczycieli dyplomowanych. Nauczyciele zatrudnieni są w oparciu o Cywilny Kodeks Pracy. W placówce nie obowiązuje Karta Nauczyciela.

Szkoła mimo reorganizacji nadal wypełnia swoją rolę kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą oraz współpracuje z wcześniej wspomnianymi instytucjami. Dla uczniów organizowane są wycieczki, zielone szkoły, wyjazdy na basen, zabawy, festyny, zajęcia w czasie ferii zimowych. Po lekcjach dzieci mają zapewnioną opiekę  świetlicową.

Podczas trzyletniej działalności Stowarzyszenia dokończono  realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Wodzisław” projekt EFS w ramach POKL   Poddziałanie 9.1.2 (wartość 30 tys. zł).,  wyremontowano sanitariaty na I piętrze dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Wodzisławiu,  wymieniono meble we wszystkich klasach lekcyjnych. Przy współpracy ze środowiskiem lokalnym i dzięki sponsorom udało się zebrać środki na budowę nowego placu zabaw o wartości 24 tys. zł. Ponadto od listopada 2014r. szkoła realizuje projekt unijny pod nazwą „Modernizacja oddziału przedszkolnego dla naszych dzieci przy SP w Piotrkowicach”, dzięki któremu zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, sprzętu ITC oraz urządzeń niezbędnych do utrzymania czystości. Całkowita wartość projektu to kwota 47 tys. zł.

Dyrektorzy szkoły:

Jan Gąsior –Orecki 1917-1940

Franciszek Kałka 1940-1955

Marian Klęk 1955-1962

Władysław Zasada 1962-1974

Teresa Zapert 1974-1980

Marian Urban 1980-1988

Jerzy Kostyła 1988-2004

Helena Kostyła 2004-2012

Ewelina Zięba 2012-

Nauczyciele:

l.p.

Nazwisko

Imię

Przedmioty

nauczania

Lata pacy

1

Majewska

Janina

Kl. I-VI

1915-1917

2

Gąsior-Orecki

Jan

Kl. I-VI

1917-1940

3

Gąsior

Florentyna

Kl. I-VI

1919-1939

4

Kałka

Franciszek

Kl. I-VII

1932-1962

5

Podolińska

Włodzimiera

Kl. I-IV

1940-1942

6

Świsulska

Helena

Kl. I-V

1945-1948

7

Garncarczyk

Franciszka

Kl. I-V

1945-1948

8

Kirsz

Aleksandra

Kl. I-VII

1948-1952

9

Łabędzka

Krystyna

Kl. I-VII

1948-1950

10

Mróz

Regina

Kl. I-VII

1948-1952

11

Madejska

Lidia

Kl. I-VII

1947-1948

12

Szczubiał

Regina

Kl. I-VII

1950-1952

13

Urban

Zbigniew

Kl. I-VII

1949-1950

14

Laprus

Krystyna

Kl. I-VII

1951-1962

15

Pasternak

Maria

Kl. I-VII

1951-1954

16

Zuchowicz

Teresa

Kl. I-VII

1951-1952

17

Liburski

Józef

Kl. I-VII

1952-1953

18

Wójcik

Wanda

matem., geogr.

1952-1986

19

Klęk

Marian

Kl. I-VII

1955-1962

20

Sroczyńska

Janina

naucz. początk.

1958-1960

21

Sroczyński

Kazimierz

geografia

1958-1960

22

Górska-Urban

Alicja

naucz. początkowe

1960-1991

23

Urban

Marian

zaj. praktyczne

1959-1988

24

Zasada

Władysław

j. polski

1963-1974

25

Zasada

Stanisława

matematyka

1963-1974

26

Mitręga

Sabina

j.ros.,naucz.początk

1966-1984

27

Stanek

Bogusław

biologia

1969-1971

28

Zapert

Teresa

historia

1974-1980

29

Madetko

Elżbieta

j. polski

1979-1980

30

Łoboda

Teresa

naucz. początkowe

1980-1984

31

Kosek

barbara

j. polski

1973-2004

32

Czajor

Elżbieta

naucz. początkowe

1972-2004

33

Kostyła

Jerzy

historia

1981-2004

34

Sochacki

Stanisław

muzyka

1982-1996

35

Kostyła

Helena

biblioteka, j. polski

1982-2012

36

Kowalska

Anna

naucz. początkowe

1981-1982

37

Idzik

Marian

fizyka, chemia

1982-1983

38

Bazanek

Teresa

biologia

1982-2012

39

Lech

Irena

Kl. I-III

1974-1989

40

Suliga

Barbara

Kl. I-III

1983-2012

41

Sitarz

Włodzimierz

historia

1983-1984

42

Sroczyńska

Joanna

biologia

1983-1984

43

Kędra

Wojciech

wych. fizyczne

1983-1997

44

Bakalarz

Bożena

biologia, chemia, fizyka

1984-1985

45

Mitręga

Anna

j. rosyjski, j. polski

1984-1985

46

Jawor

Dorota

naucz. początkowe

1987-1988

47

Mendrala

Tadeusz

matemat., fizyka

1986-1988

48

Niestój

Beata

naucz. początkowe

1987-2015

49

Banaczek

Katarzyna

biologia

1987-1989

50

Długosińska

Beata

matematyka

1988-1990

51

Armata

Barbara

naucz. początkowe

1988-2015

52

Schab

Helena

biologia, chemia, fizyka

1989-1992

53

Siwiorek

Grażyna

j. rosyjski

1989-1992

54

Pawlak

Robert

muzyka

1989-1992

55

Peruń

Urszula

muzyka

1989-1990

56

Bielecka

Beata

naucz. początkowe

1983-1984

57

Dębski

Mariusz

fizyka, matematyka

1990-1991

58

Gancarski

Grzegorz

geografia, technika

1990-1992

59

Król

Ewa

muzyka

1991-1992

60

Kędra

Ewa

biologia, fizyka, chemia, przyroda, historia, wdż, muzyka

1992-2015

61

Bartocha

Joanna

biologia, fizyka, chemia

1993-1994

62

Putowska

Ewa

historia

1991-2000

63

Grabowski

Dariusz

matematyka

1990-2001

64

Michalski

Maciej

muzyka

1992-1994

65

Woźniak

Jolanta

Religia

1991-96, 2001-15

66

Błasiak

Urszula

Muzyka

1994-1996

67

Białecka

Małgorzata

Naucz. indywid.

1998-2006

68

Jupowicz

Agnieszka

religia

1998-1999

69

Kozioł

Andrzej

wych. fiz, muzyka

1997-1999

70

Pietras

Iwona

w.d.ż.

1999-2004

71

Grabowska

Gabriela

religia

1999-2001

72

Słabosz

Arkadiusz

muzyka

1999-2001

73

Michałkiewicz

Bernadeta

matem., inform., tech.

2001-2012

74

Kurek

Urszula

j. angielski

2003-2005

75

Pazera

Małgorzata

j. angielski

2005-2008

76

Filip

Izabela

j. polski

2007-2015

77

Urbańska

Małgorzata

j. angielski

2008-2015

78

Łoboda

Tomasz

wych. fiz.

2012-2014

79

Halewska

Jolanta

klasa „0”

2012-2014

80

Kaleta

Katarzyna

matematyka

2012-2015

81

Pałczyński

Andrzej

informatyka

2012-2015

82

Zięba

Ewelina

naucz. początkowe

2012-2015

83

Górska

Anna

klasa „0”

2014-2015

84

Karczewski

Michał

wych. fiz.

2014-2015

Prezentacja multimedialna